IBIS

Malmaskolan deltar, tillsammans med flera andra skolor i Uppsala, i ett samverkansprojekt mellan Uppsala kommun och Uppsala Universitet. Projektet kallas IBIS - Inkluderande Beteendestöd I Skolan.

Syftet med projektet är att hjälpa de deltagande skolorna att skapa trygga lärmiljöer genom att arbeta aktivt med relationsskapande arbete, regler, struktur och rutiner. Grundprincipen i IBIS är att ersätta ett reaktivt förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på trygghet, struktur och lärande. Genom att bedriva en verksamhet som präglas av samsyn och förutsägbarhet får skolans personal möjlighet att skapa en arbetsmiljö för sig själva och eleverna där fokus är på att ligga steget före istället för steget efter. IBIS är en skolomfattande insats. Det betyder att skolan arbetar tillsammans, att rektor leder arbetet, att det på skolan finns en grupp som ansvarar för utbildning, implementering och vidmakthållande av programmet och att det bland all skolpersonal ska finnas en samsyn på hur man arbetar med att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö för alla lärare och elever.

IBIS är ett evidensbaserat program som bland annat används i Norge, där  under namnet PALS. Skolan får handledning av utbildade handledare via Uppsala kommun och på skolan finns ett IBIS-team bestående av skolledning, skolsköterska, kurator, lärare och fritidspersonal.

 

Uppdaterad: