Malmaskolans vision

Individens optimala utveckling i grupp, alla elever ska lyckas!

Vår skola präglas av trygghet, stabilitet och goda resultat. Vi har engagerade och erfarna medarbetare med goda ämneskunskaper.Kollegialt lärande är viktigt för oss, och är en naturlig del i vår ständiga kompetensutveckling. Tillsammans bygger vi upp en lärande miljö som främjar elevernas allsidiga utveckling utifrån deras egna förutsättningar.

Malmaskolan präglas av ett inkluderande förhållningssätt, baserat på allas lika värde. Vi prioriterar kunskapande och för att nå högsta möjliga inlärningsförutsättningar för våra elever utgår vi från vårt värdegrundsledord som är RATT (Respekt, Ansvar, Trygghet för att främja Trivsel och arbetsglädje). Vi baserar vårt värdegrundsarbete på ett skolövergripande program som benämns IBIS. Det står för Inkluderande Beteendestöd I Skolan. IBIS ska främja en inkluderande skola genom positivt lärandestöd för alla. Avsikten med programmet är att utveckla en positiv skolkultur som stärker elevernas skolprestationer och sociala färdigheter. Genom proaktiva tillvägagångssätt ska vi förebygga och hantera problembeteenden. Här menas att vi är aktiva och planerar och agerar i förväg med syfte att förekomma utmaningar av olika slag. Alla elever och anställda på Malmaskolan är målgrupp för insatsen med IBIS.

Vi vill värna om och utveckla vår goda lärmiljö. Varje elev får individuellt stöd och utmaningar för att nå målen i alla ämnen och fortsätta att utveckla sina förmågor.

Vi strävar efter elevinflytande i relation till mognad inom alla områden för att öka elevernas ansvar för sitt eget lärande och sin skolgång. Elevernas delaktighet i skolans verksamhet tar sig uttryck både i undervisning och klass- och elevråd. Två elever är elevskyddsombud och deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samverkan mellan förskolan, förskoleklassen, fritids och skolan, samt samverkan med föräldrar, andra skolor och omvärlden är naturliga processer i skolans vardag.

Skolan har en aktiv föräldraförening som träffar skolans personal en gång i månaden för att följa upp skolans verksamheter och planera gemensamma aktiviteter som bidrar till elevernas trivsel och lärande. Föräldrarna deltar också i vårt kvalitetsarbete med förslag på utvecklingsområden.

Vi satsar på miljö- och hälsoarbete för en hållbar utveckling, i både ett lokalt och globalt perspektiv. Eleverna uppmuntras att hushålla med skolans och naturens resurser.

IT är en naturlig del av undervisningen. Alla följer IT-planen och strävar efter att eleverna ”kan använda digitala verktyg för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande” (Lgr22).

Sammanfattningsvis vill vi ge eleverna de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande samt den sociala kompetensen och självtilliten för ett meningsfullt och lyckligt liv för framtida utmaningar i en föränderlig värld.

   

 

Zandra Boivie

Rektor
Uppdaterad: